A A A

Eetikakoodeks

Läänemaa Giidide Ühing juhindub Eesti giidide eetikakoodeksist.

 

Eesti giidide eetikakoodeks (käitumiskoodeks) kirjeldab käitumisviise, mida võib või tuleb kasutada kõige erinevamates keskkondades ja seostes, sõltuvalt konkreetsest olukorrast, et tagada turismi jätkusuutlik, vastutustundlik ning õiglane areng.

Eesti ja oma tegevuspiirkonna väärilise ning lojaalse esindajana austab giid kõiki külalisi, kujundades seeläbi oma maa head mainet ja edendades Eesti kui turismi sihtkoha atraktiivsust.

 

Eesti giid juhindub oma tegevuses järgmistest väärtustest ja nendega seonduvatest käitumisviisidest:

usaldusväärsus,

asjatundlikkus,

seaduskuulekus,

erapooletus,

koostöövalmidus.

 

Usaldusväärsus

 • Giidi usaldusväärsust väljendab eelkõige kehtiv atesteerimis- ja/või kutsetunnistus.
 • Giid täiendab ennast pidevalt tööülesannete täitmiseks vajalikes valdkondades.
 • Giid juhib tähelepanu turismivaldkonna usaldusväärsust kahjustavale tegevusele või tegevusetusele.
 • Giid on lojaalne töö tellijale ja hoidub tema maine kahjustamisest või talle usaldatud info vääriti kasutamisest.

 

Asjatundlikkus

 • Giid on väga hästi kursis oma tööpiirkonnas toimuvaga, samuti põhiliste arengutega Eestis ja maailmas, ennekõike riigis, kust on külalised pärit.
 • Giid valmistab end esinemiseks hästi ette: tutvub programmi ja ajakavaga, on aegsasti kokkulepitud kohas, kannab nimesilti ja programmile ning heale tavale vastavat riietust.
 • Tutvustades külalistele koha vaatamisväärsusi, palub giid turistidelt austavat ja hoolivat suhtumist nii kohalikku elanikkonda, loodusesse kui ka kultuuripärandisse. Samuti kannab giid hoolt selle eest, et tundlikumat lähenemist eeldavate objektide puhul, nagu memoriaalid, lahingu- ja matmispaigad, pühamud jms, käitub turismigrupp vastavalt eetilistele tõekspidamistele ja kohalikele tavadele. Giid tunnetab ja arvestab rühma eripära ja ootusi. Ta suhtub turistidesse lugupidavalt ja suudab vajadusel end kehtestada, süvenedes rahulikult tekkinud probleemi põhjusesse.
 • Giid annab infot edasi mitmekülgselt ja objektiivselt, välistades eelarvamused ja propaganda ning eristades turisti jaoks arusaadavalt faktid arvamustest, legendidest ja rahvapärimusest.

 

Seaduskuulekus

 • Giid järgib üldtunnustatud norme ja tavasid ning kaitseb oma kutse au ja väärikust.
 • Giid on kursis giidi kutset puudutavate rahvusvaheliste, riigi ja kohaliku tasandi õigusaktidega ning tellijaga sõlmitud lepingu tingimustega.
 • Giid hoidub sellisest kaubitsemisest, mis on keelatud seadustega või vastuolus heade kommete ja tavadega.

 

Erapooletus

 • Giid kohtleb kõiki sihtgruppe võrdselt ja õiglaselt.
 • Giid ei avalda isiklikku arvamust tundlikel teemadel, nagu poliitika, usk, rassiline või rahvuslik kuuluvus jms.
 • Giid ei sõlmi omakasupüüdlikke lepinguid külastatavate objektide ja/ või äriettevõtetega, mis võivad seada kahtluse alla tema sõltumatuse tööülesannete täitmisel.

 

Koostöövalmidus

 • Giid töötab lugupidavalt ja arvestavalt kõigi koostööpartneritega (tellijad, turismiasjalised, omavalitsused jne) ning eeldab austavat suhtumist ka nendelt.
 • Giid suhtub austavalt oma kolleegidesse ja soovitab tellijatel kasutada kohalikke giide.
 • Giidid jagavad omavahel vajalikku infot ja materjale ning tegutsevad ühiselt giidikutse edendamise nimel.