A A A

LGÜ põhikiri

 

MITTETULUNDUSÜHINGU LÄÄNEMAA GIIDIDE ÜHING PÕHIKIRI

Kinnitatud 27.03.2014 Läänemaa Giidide Ühingu üldkoosoleku otsusega

 

I ÜLDSATTED

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi ühing) nimi on mittetulundusühing LÄÄNEMAA GIIDIDE ÜHING (lühend LGÜ )

1.2  Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Haapsalu.

1.2.Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev ühendus, mis tegutseb avalikes huvides, eesmärgiga kaitsta oma liikmete tööalaseid õigusi ning huve

1.3. Ühing on kasumit mittetaotlev organisatsioon. Ühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

II ÜHINGU EESMÄRGID

2.1. Liikmete organisatsiooniline ühendamine ja nende tegevuse  koordineerimine

2.2 Liikmete kutsealaste teadmiste ja oskuste täiendamine ning arendamine

2.3 Liikmete majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil

2.4 Ühingu eesmärkide  saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

· Kogutakse ja levitatakse neutraalset ja adekvaatset informatsiooni;

· Ühendatakse giidid kutseliiduks;

· Organiseeritakse ja korraldatakse giidi- ja täiendkoolitusi;

· Korraldatakse giidide atesteerimist Lääne maakonnas ;

· Korraldatakse oma tegevusega seotud erinevaid üritusi, õppereise jne;

· Tehakse koostööd teiste organisatsioonidega.

 

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid ja on esitanud juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse.

3.2 Ühingu liikmel on õigus liikmest välja astuda ühingu liikmeskonnast juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

3.3 Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

3.4 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

3.5 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

3.5.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

3.5.2  on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

3.6  Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

3.7 Ühingu liikmel on õigus osaleda ühingu tegevuses, valida ja olla valitud ühingu juhatusse ja kontrollorganitesse, esitada ettepanekuid ning arupärimisi juhatuse ja kontrollorganite tegevuse kohta.

 

IV JUHTIMINE

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus.

4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

4.3 Ühingu üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.3.1 Ühingu põhikirja kinnitamine ja muutmine

4.3.2 Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine

4.3.3 Ühingu eesmärkide muutmine ja kinnitamine

4.3.4 Majandusaasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine

4.3.5 Aastaaruande ja bilansi kinnitamine

4.3.6 Juhatuseliikmete arvu määramine ja liikmete valimine ning tagasikutsumine

4.3.7 Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasi kutsumine

4.3.8 Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses esindaja määramine.

 

V JUHATUS

5.1 Üldkoosolek valib ühingu tegevuse üldjuhtimiseks kolmeks aastaks 3-5 liikmelise juhatuse.

5.2 Juhatuse liikme valimiseks on vajalik liikme nõusolek.

5.3 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosolek.

Ühingu juhatuse pädevuses on:

5.4 ettepanekute esitamine üldkoosoleku päevakorda;

5.5 liikmemaksude arvestuse pidamine;

5.6 uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;

5.7 tegevuse kavandamine ja esitamine üldkoosolekule;

5.8 aastaaruande ja bilansi läbivaatamine ja esitamine  üldkoosolekule kinnitamiseks;

5.9  muude küsimuste otsustamine, mis on antud üldkoosoleku poolt juhatusele.

5.10 Juhatuse koosolekud protokollitakse.

5.12 Juhatus on pädev vastu võtma otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole tema liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.13 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 2 korda aastas. Juhatuse koosolekud kutsub kokku üks juhatuse liikmetest. Juhatus võib võtta otsuseid vastu koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

5.14 Ühingu nimel on esindusõigus kõigil juhatuse liikmetel.

5.15 Juhatuse liige ei või oma juhatuse liikme kohustuste täitmist volitada kolmandatele isikutele.

5.16 Juhatus peab ühingu liikmetele andma vajalikku teavet ühingu juhtimise kohta ja esitab nende nõudel vastava aruande.

5.17 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.

 

VI  MAJANDUSTEGEVUS

6.1       Ühingu vahendid moodustuvad:

6.1.1    liikmemaksudest;

6.1.2    tegevustoetustest

6.1.3    annetustest;

6.1.4    ühingu projektide laekumistest;

6.1.5    muudest tuludest ja laekumistest;

6.1.6    Ühing võib tegeleda majandus- ning koolitustegevusega

6.1.7  Ühing kasutab oma vahendeid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

VII ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

Ühingu tegevus lõpetatakse:

7.1 üldkoosoleku otsusel;

7.2 pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;

7.3 liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

7.4 üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjas ettenähtud organite liikmed;

7.5 muu seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

7.6 Ühingu lõpetamise aluseks võib olla üldkoosoleku sellekohane otsus. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle ¾ organisatsiooni liikmetest.

Ühingu tegevus sundlõpetatakse kohtumääruse alusel, kui:

7.7 ühingu eesmärk või tegevus on vastuolus seadusega, põhiseadusliku korra või heade kommetega;

7.8 ühingu tegevus ei vasta tema põhikirjalistele eesmärkidele;

7.9  ühingu põhitegevuseks saab majandustegevus;

7.10 kui juhatus ei esita seaduses sätestatud lõpetamise avaldust;

7.11 muudel seaduses sätestatud juhtudel.

 

VIII VARA JAOTAMINE

8.1 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.